גפן אסטרטגיות אג"ח שותפות מוגבלת.

הקרן הינה Multi Strategy המתמחה באגרות חוב של חברות בשוק המקומי אשר נסחרות בחסר עקב כשלי שוק וכשלים טכניים. הקרן ממוקדת בנכסים בעלי פוטנציאל רווח לטווח בינוני-ארוך במטרה להשגת תשואה עודפת על מדד הייחוס. החשיפה למניות לא תעלה על 25% מנכסי הקרן. כל זאת בעיקר באמצעות אנליזה כלכלית מעמיקה.

 

נאמן הקרן:  צור ניהול הון בע"מ

רו"ח מבקר: BDO 

יועץ הקרן: בן נפתלי, ארז, זהבי ושות'

חשבון ברוקר: בנק הפועלים

גפן הזדמנויות שותפות מוגבלת.

הקרן הינה Multi Strategy המתמחה בעיקר במניות בשוק המקומי והגלובאלי אשר נסחרות בחסר עמוק. הקרן הינה מאוד ממוקדת בנכסים פיננסים סחירים בעלי פוטנציאל רווח לטווח בינוני-ארוך במטרה להשגת תשואה עודפת על מדד הייחוס. הקרן חותרת לאיתור הזדמנויות במניות ובאג"ח במצבים מיוחדים תוך כדי ביצוע אנליזה כלכלית מעמיקה וכן גמישות בקבלת החלטות.

 

נאמן הקרן:  צור ניהול הון בע"מ

רו"ח מבקר: BDO 

יועץ הקרן: בן נפתלי, ארז, זהבי ושות'

חשבון ברוקר: בנק הפועלים

.בכל הקרנות מנהלי הקרן נוקטים באסטרטגיות גידור על מנת למקסם רווחים במצבים שונים

דיסקליימר

הנתונים המפורטים לעיל מהווים מידע כללי בנוגע לפעילותה של השותפות.

אין באמור לעיל בכדי להוות אינדיקציה ו/או התחייבות כלשהי לגבי תוצאות עתידיות של הפעילות בשותפות. ההשקעה בשותפות הינה בהתאם לתנאי הסכם השותפות וטומנת בחובה סיכונים כמפורט בהסכם השותפות וכן סיכונים נוספים הנובעים מחשיפה לניירות ערך. ההשקעה הינה עבור משקיעים כשירים בלבד, שחתמו על הצהרת משקיע כשיר שאומתה ע"י גורם מאשר. האמור לעיל לא מהווה תחליף לייעוץ השקעות בידי מי שמוסמך לכך התואם את צרכי הלקוח.

פרסום מידע זה אינו מהווה הצעה לציבור להשקעה בשותפות.

2019 © by Gefen funds